UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja za smještaj plovila u Marini Dolores

Opći uvjeti o korištenju veza (u daljnjem tekstu : Uvjeti) primjenjuju se kod sklapanja Ugovora o korištenju veza i njegov su sastavni dio.

Uvjeti se primjenjuju i vrijede za sve Korisnike vezova, vlasnike plovila i njihove opunomoćenike.

Članak 1.

Marina svojim planom vezova određuje vez za plovilo i može plovilo prema potrebi premještati.

Članak 2.

Smatra se da je pružena usluga korištenja veza ako se plovilo nalazi u prostoru Marine, obostrano je potpisan Ugovor o korištenju veza, predani ključevi plovila, kao i sva potrebna dokumentacija koja omogućava smještaj plovila.

Članak 3.

Preuzimanjem brodske dokumentacije koja omogućava isplovljavanje od strane Korisnika veza, vlasnika plovila ili njihovih opunomoćenika smatra se da je plovilo preuzeto te se Marina oslobađa svake odgovornosti.

Članak 4.

Korisnik veza ili njegov opunomoćenik kao korisnik plovila dužni su:

- prilikom sklapanja Ugovora o korištenju veza predati kopiju certifikata plovila, kopiju osobne iskaznize ili drugog dokumenta, vinjetu, kopiju dokumenta o osiguranju broda.

- pridržavati se ovih Uvjeta. Zbog nepridržavanja istih Marina može otkazati pravo korištenja veza.
- prijaviti svaku izmjenu opreme na Inventarnoj listi
- ključeve plovila redovito predavati u ured Marine. Za plovilo čiji ključevi nisu u uredu Marine, Marina ne odgovara.
- pridržavati se važećih propisa u pogledu boravka i plovidbe u granicama obalnog mora Republike Hrvatske
- za obavljanje traženih radova na plovilu dati na uvid tehničku dokumentaciju iz koje se može točno uočiti način rješavanja tehničkog zadatka
- posebno kod dizanja plovila upozoriti na opremu na podvodnom dijelu plovila i dati točne podatke o položaju iste

- Marina ima pravo izvršiti izmjeru plovila od jedne do druge najudaljenije točke plovila bez obzira što je navedeno u dokumentaciji plovila

Članak 5.

Marina nije u obvezi nadoknaditi štete niti snositi odgovornosti u slijedećim slučajevima:

- štete na plovilu proizašle kao posljedica zlonamjernog postupka ili nemarnosti vlasnika ili korisnika, posade ili drugih osoba na plovilu,
- štete proizašle zbog neodržavanja, zapuštenosti ili dotrajalosti plovila ili opreme
- štete kao posljedica skrivene mane na plovilu, - štete nastale od glodavaca

- štete na opremi ili nestanak opreme koja nije u popisu inventara
- štete proizašle zbog nestručno izvedene ili dotrajale elektro, plinske ili vodovodne instalacije na plovilu
- štete proizašle zbog nepridržavanja uvjeta poslovanja

- štete proizašle iz nepridržavanja carinskih, lučkih i drugih propisa, - štete koje prouzroče treće osobe svojom radnjom ili propustom

- ispravnosti baterija na plovilu

Članak 6.

Marina se neće smatrati odgovornom ako do oštećenja plovila ili bilo kojeg dijela istog dođe uslijed više sile.

Pod višom silom podrazumjevaju se izvanredne vanjske okolnosti koje nastanu nakon sklapanja Ugovora, a nisu se mogle izbjeći npr: orkansko nevrijeme, potres i sl.

Članak 7.

Datumom isteka Ugovora o smještaju plovila prestaje svaka odgovornost Marine u odnosu na plovilo, te sve eventualne štete, nastale po isteku Ugovora idu na račun Korisnika veza.
Od dana prestanka Ugovora o smještaju Marina će vrijeme provedeno na vezu obračunati po cijeni dnevnog veza sukladno važećem cjeniku Marine.

Članak 8.

Korisnik veza u Marini ne može trajno ili privremeno iznajmljivati vez trećim osobama.

Članak 9.

Plaćanje smještaja plovila izvršava se unaprijed za sljedeću sezonu.
Marina ima pravo pridržavanja (retencije) i založno pravo na plovilu i opremi za sva nepodmirena potraživanja.

Nadalje , ugovorne strane su suglasne da Marina ima pravo u slučaju postojanja neplaćenih portaživanja premjestiti plovilo bez suglasnosti Korisnika veza, te odbiti bilo kakve daljnje usluge dok se u cjelosti ne podmire ukupna potraživanja od strane Korisnika veza.

Ukoliko Korisnik veza niti po isteku 60 dana od prestanka važenja smještaja na vez nije podmirio svoje obveze prema Marini, Marina će pokrenuti sudski postupak, te zatražiti pravo da svoje potraživanje naplati prodajom plovila ili njegovih djelova.

U slučaju neplaćanja naknada u pravovremenom roku, obračunava se stopa zakonski propisane kamate, koja će se obračunavati i naplaćivati u skladu s zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Čanak 10.

Izbivanje plovila iz Marine ne odbija se od cijene veza.

Članak 11.

Nije dozvoljeno, bez odgovarajuće naknade vršiti radove na prostoru Marine od strane drugih firmi ili osoba.

Članak 12.

Korištenje plovila od strane osoba koje nisu korisnik veza ili vlasnik plovila, moguće je samo uz pismeno odobrenje korisnika ili vlasnika.

Radovi koje Korisnik veza ili njegov opunomoćenik naručuje van ugovorne obveze, plaćaju se odmah nakon izvršenog rada, a po primitku računa.

Članak 13.

Pravo prvenstva intervencije na plovilu imaju plovila koje Marina u cijelosti održava.

Članak 14.

Eventualne reklamacije naručitelj radova je dužan pismeno prijaviti najkasnije 15 dana poprimitku računa. Reklamacije van navedenog roka se ne prihvaćaju.

Članak 15.

Korištenje veza moguće je isključivo od strane plovila za koje je usluga plaćena te odlaskom plovila prije isteka Ugovora vlasnik ne zadržava pravo Ugovora za drugo plovilo, već se potpisuje novi Ugovor.

Članak 16.

Korisnik veza može Ugovor o korištenju veza otkazati u pismenom obliku u bilo koje vrijeme trajanja. Marina nije obvezna izvršiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju otkaza Ugovora, bez obzira tko je Ugovor otkazao.

Marina Dolores zadržava pravo izmjena odredbi ovih uvjeta